• Hem
  • Kommunpolitiskt...
sida

Kommunpolitiskt program

 

Ett Skellefteå för alla!

 

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är en sammanslutning av tusentals människor i hela landet! Varje dag blir vi fler medlemmar som står upp för allas lika värde!

Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara lösningar. Det är därför vi med stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.

Vi arbetar mot rasismen på nätet. Vi tar kampen för trygga arbeten. I varje kommun där vi får inflytande satsar vi för att få bort ungdomsarbetslösheten och ser till att skattepengarna går till välfärden istället för till riskkapitalbolag.

Vi finns överallt där det finns människor som arbetar för rättvisa. Vi vill inte bara se en bättre värld – vi gör något för att komma dit också.

Vi vill ha ett samhälle för alla, inte bara några få!

 

Läs hela vårt kommunpolitiska program här!

Välfärd istället för vinster.

Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden. Vi vill inte betala skatt till riskkapitalbolag i skatteparadis. Skattemedlen ska gå dit där de gör mest nytta; till skolan, till vården, och till omsorgen.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti.

Oavsett ålder eller könstillhörighet ska alla ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vår feministiska politik genomsyrar allt vi gör och syftar till jämställdhet. Detta är inte något som kommer av sig  självt. Detta kräver en politisk vilja och konkreta förslag.

Jobb åt alla.

Ökad sysselsättning ska vara målet för den ekonomiska politiken. Vi vill investera där behoven finns; mer pengar till välfärd, infrastruktur och klimat. Ökade resurser till gemensam sektor ger nya arbetstillfällen inom skola, vård  och  omsorg.  

Vi tar klimatkrisen på allvar.

Vi måste agera mot utsläppen nu. I morgon kan det vara försent. Vi vill skärpa utsläppsmålen och se till att Sverige tar ett större ansvar.

Alla människor är lika mycket värda.

Vänsterpartiet står för en generös och human flyktingpolitik. Vi vägrar anpassa oss till rasism och främlingsfientlighet. 

Alla människor har rätt till ett liv i fred och frihet, och alla som lever här i Sverige är lika mycket värda.

Fritid, friluftsliv och folkhälsa.

•Förverkligande av en tältlösning över en fullstor fotbollsplan.
•Vitbergsområdet, såväl frilufts-området som badet, ska fortsätta att utvecklas.
•Tillgängliga spontanidrottsplatser i alla kommundelar.
•Bevara biologisk mångfald, fler tätortsnära naturreservat.

Skolan är grunden för ett liv med möjligheter. 

Kunskap är makt. Varje människa behöver kunskap om sig själv och sin omvärld för att bättre kunna hantera sin omvärld. En skola för ett modernt och demokratiskt samhälle ska inte bara utbilda för arbetslivet. Nej, det handlar om allas rätt till bildning. Vi vill också att alla kommunens skolor ska vara HBTQ-certifierade innan mandatperiodens slut.

Förskola och fritids.

•I Skellefteå ska förskola och fritids kunna erbjudas alla tider på dygnet.
•Förskola och fritids ska vara normkritisk och alltid ha tillgång till genuspedagoger.
•Barn med behov av stöd och hjälp ska kunna få insatser i förskolan.
•Inga barngrupper större än 15 barn, med en personaltäthet på 5 barn per årsarbetare.
•Grupperna på fritids ska inte vara större än 20 och ha minst två personal.

Grundskolan.

•Skolan ska vara trygg och normkritisk.
•Läxfri skola.
•Färre elever i varje klass.
•Skolan ska vara avgiftsfri.
•Ökat elevinflytande.
•Feministiskt självförsvar  och genuskunskap ska erbjudas alla från årskurs 7,
•Modersmålsundervisning och studiehandledning är en rättighet.

Gymnasieskolan.

•De nio nationella programmen ska erbjudas eleverna i gymnasiesärskolan.
•Trygga utomhus- och inomhusmiljöer för eleverna.
•Genusperspektiv och jämställdhet ska genomsyra allt, från utbildningsutbud till innehåll.
•Feministiskt självförsvar  och genuskunskap ska erbjudas alla.
•Busskort med obegränsad giltighet.

Kulturen.

Vår kulturpolitik är väldigt enkel: 

Alla konstuttryck ska vara tillgängliga för alla! 

Vi arbetar för ett vidgat och tillämpat tillgänglighetsperspektiv, där de olika kulturella uttrycken kan ses som en naturlig del av människan. 

Det är viktigt att kommunens stöd riktas så att föreningsliv och kulturella aktiviteter speglar samhällets mångfald. 

Vård och omsorg.

Vi har länge kämpat för en högre bemanning inom vård och omsorg.  Detta för att fler ska orka jobba heltid hela arbetslivet, för att  sjukskriv-ningarna ska minska, och för att personalen ska få bättre  möjlighet att ge vård och  omsorg av hög kvalitet.

Vi vill också göra en arbetstids-förkortning på 45 minuter/vecka. Slutmålet är att alla ska arbeta 30 timmar/vecka med bibehållen lön.

Stöd och service.

Samhället ska vara tillgängligt oavsett vilket fysiskt eller psykiskt funktionshinder man har. Det är viktigt att stöd och insatser utformas tillsammans med brukaren utifrån deras önskemål och för att de ska kunna leva så självständigt som möjligt. Det självklara målet är att fler ska ges möjlighet att gå vidare till studier eller arbete.

Individ- och familjeomsorg.

Den som lever sitt liv med en normbrytande funktionalitet ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra. Därför måste lagen om stöd och service (LSS) efterlevas. LSS är en frihets- och rättighetsreform som måste för-stärkas. Vänsterpartiet vill se ett statligt huvudmannaskap för LSS för att kunna värna om en jämlik hantering över hela landet.

Företagande och arbete.

Hela Skellefteå ska ges bra förutsättningar för utveckling och framtidstro. Via våra gemensamt ägda bolag satsar vi på de gröna näringarna. Skellefteå kommun ska upplevas som en bra arbetsgivare.

Ett ansvarstagande näringsliv bidrar till kommunens utveckling.

Bygga och bo.

För att skapa en attraktiv stad måste vi göra medvetna val. Både våga bygga nya och moderna hus, men också att bevara äldre kulturmiljöer. Allt på rätt plats. Ett hållbart byggande är inte bara i trä, det gör det också enklare att leva klimatsmart, samtidigt som det är snyggt och tryggt. Stadskärnan kan förtätas men inte på bekostnad av grönytor. 

Närheten till våra rekreationsområden är viktiga för att öka såväl livs- som boendekvaliteten.

Jämställdhet och feminism.

Kön spelar fortfarande en stor roll för människors möjligheter. Sexismen är fortfarande utbredd inom hela samhället och det krävs många olika insatser för att bryta den. Ett sätt är att satsa på utbildning inom alla kommunens skolformer. Alla kommuninvånare, barn i förskolan, äldre på äldreboende och regnbågsfamiljen på biblioteket skall mötas av verksamheter som har genomgått HBTQ-certifiering. 

Detta ser vi som en självklarhet.

Infrastruktur och kollektivtrafik.

Vänsterpartiet vill ha ett miljövänligt Skellefteå där vi kan cykla, gå, eller åka kollektivtrafik till arbetet istället för att köra bil. En utemiljö och infrastruktur som är tillgänglig för alla i hela kommunen.

Vi ska aktivt gynna jämställda utemiljöer och infrastrukturer. Avgiftsfri kollektivtrafik, i första hand för skolelever men på sikt för alla.

Norrbottniabanan med perronger i både Bureå och Byske, östra och västra länken, ett resecentrum, stadsnära bro är bara några exempel på vad vi vill.

Läs hela vårt kommunpolitiska program här!

 

Kopiera länk