• Hem
  • Kommunpolitiskt...
sida

Kommunpolitiskt program

 

v-kpp_1

Skellefteå är inte till salu!

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är en sammanslutning av tusentals människor i hela landet! Varje dag blir vi fler medlemmar som står upp för allas lika värde!

Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara lösningar. Det är därför vi med stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.

Vi arbetar mot rasismen på nätet. Vi tar kampen för trygga arbeten. I varje kommun där vi får inflytande satsar vi för att få bort ungdomsarbetslösheten och ser till att skattepengarna går till välfärden istället för till riskkapitalbolag.
Vi finns överallt där det finns människor som arbetar för rättvisa. Vi vill inte bara se en bättre värld – vi gör något för att komma dit också. Vänsterpartiet är inte till salu!

• Välfärd istället för vinster
• Vänsterpartiet är ett feministiskt parti
• Jobb åt alla
• Vänsterpartiet tar klimatkrisen på allvar

Här kan du läsa huvudpunkterna i vår politik för Skellefteå kommun. Detta är vad vi ska jobba för mandatperioden 2015-2018. Vill du veta mer, ladda hem hela det kommunpolitiska programmet (pdf).

Fritid, friluftsliv och folkhälsa [läs mer]
• kraftfull satsning på spontanidrott
• fortsatt utbyggnad av näridrottsplatser och konstgräsplaner
• utbyggnad av Eddahallens baddel
• se till att ungdomars vilja och kraft tas tillvara
• bidra till återskapande av våtmarker och bevara andra värdefulla naturområden

Kultur [läs mer]
• minskade kulturklyftor
• ett mångkulturellt samhälle – mångfald i kulturen
• kulturutbudet i våra lokaler ska vara tillgängligt för alla
• utveckla Nordanå kulturcentrum
• stimulera samverkan mellan amatörer och professionella inom all kulturell verksamhet
• stödja Kulturskolan – ge barn och ungdomar möjligheter att välja sina kulturella uttrycksmedel
• stödja Trästocksfestivalen
• museer med röster i samhällsdebatten
• ett mångkulturellt och tillgängligt Kulturhus för alla

Allas rätt till kunskap: Förskola och fritids [läs mer]
• förskoleverksamhet också på obekväm arbetstid
• inga barngrupper större än 15 barn, med en personaltäthet på 5 barn per årsarbetare
• öka rätten till allmän förskola med 30 tim/vecka för arbetslösa och föräldralediga
• hög pedagogisk kvalitet i förskola och fritids
• rätt till förskola utan kötid
• lokaler anpassade efter barnens behov
• grupperna på fritids ska inte vara större än 20 och ha minst två personal
• elever till arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till fritidsplats liksom till förskolan.
• alla ska ha tillgång till genuspedagoger

Allas rätt till kunskap: Grundskolan [läs mer]
• skolan ska återförstatligas för en bättre likvärdighet
• resurserna ska fördelas utifrån elevernas behov
• läxhjälp ska ges till alla
• hög pedagogisk kvalitet i grundskolan
• mindre klasser
• skolorna ska vara helt avgiftsfria
• ökat elevinflytande
• skolbusskortet ska ha obegränsad giltighet
• varje lärare och elev ska ha tillgång till en dator och kunskap i källkritik
• feministiskt självförsvar bör erbjudas alla flickor från årskurs 7
• modersmålsundervisningen utvecklas
• rätt till behöriga studie- och yrkesvägledare

Allas rätt till kunskap: Gymnasieskolan [läs mer]
• ge eleverna makt och inflytande i gymnasieskolan
• gymnasieskolans aktiviteter ska vara avgiftsfria
• alternativ lunchrätt och mera vegetariska och ekologiska maträtter i gymnasierestaurangerna
• alla program i gymnasieskolan ska leda till högskolebehörighet
• genusperspektiv och jämställhet ska genomsyra gymnasieskolan
• alla flickor ska erbjudas en kurs i feministiskt självförsvar under gymnasietiden
• utveckla elevråd/elevkårer/ungdomsråd
• en gymnasieskola utan vinstintresse
• busskortet ska ha obegränsat giltighet under skolåret

Allas rätt till kunskap: Vuxenutbildning [läs mer]
• den viktiga ställning Vux har som utbildningsanordnare garanteras
• hög kvalitet på SFI-undervisningen
• stort antal platser för vuxenstuderande
• flexibla studieformer
• värna Campus Skellefteå

Social omsorg [läs mer]
• välfärd fri från vinstintressen
• ingen utförsäljning av kommunala verksamheter
• valfrihet i boendet för äldre och personer med funktionsnedsättning
• mer personal inom vård och omsorg
• sex timmars arbetsdag
• höjd status i vård och omsorg, bl.a. genom höjda löner
• ett Skellefteå som är tillgängligt för alla
• kostnadsfria hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning
• FN:s barnkonvention ska upphöjas till lag och beaktas i alla kommunala beslut
• tidiga insatser för barn och familjer som behöver stöd

Företagande och arbete – för ett växande Skellefteå [läs mer]
• hela Skellefteå ska ges förutsättningar för överlevnad
• via våra gemensamt ägda bolag satsar vi på de gröna näringarna
• Skellefteå kommun ska verkligen upplevas som en bra arbetsgivare

Byggande och bostad [läs mer]
• ett samhälle tillgängligt för alla
• planering baserad på FN:s barnkonvention
• feministisk stadsplanering – vi måste sluta planera för bara män!
• socialt och kulturellt blandade bostadsområden
• bra och billiga hyreslägenheter – fler ettor och tvåor!
• hållbart byggande
• bevarad kulturbebyggelse, bl.a. kvarteret Renen
• bostäder och parkeringshus öster om E4:an

Klimat och miljö [läs mer]
• ett cykelvänligt Skellefteå
• E4 utanför centrum
• utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik
• utbyggd vindkraft och annan förnyelsebar energi
• Norrbotniabanan och annan trafik på räls
• lokal, rättvis och ekologiskt certifierad produktion av livsmedel (ex. KRAV m.m.)
• en levande landsbygd omkring en levande stad
• avveckling av skjutfältet i Tåme
• ansvarsfull malmbrytning; nej till uran

(Läs hela kommunpolitiska programmet här)

Kopiera länk