artikel

Nomineringsuppdrag och kallelse till medlemsmöte.

Hej kamrat!!

Nomineringsuppdrag.

Ersättare i socialnämnden.

Då vår ersättare i socialnämnden avsagt sig sitt uppdrag ber vi dig att nominera till den posten. Det gör du enklast genom att kontakta någon av nedanstående:

Valberedningen: valadress@gmail.com

Ordf. valberedning: Fredrik Sjöström – tel.: 0703630788, epost: fredrik.sjostrom72@gmail.com.

Kom ihåg att den du nominerar måste vara tillfrågad och tackat ja. Du kan naturligtvis nominera dig själv också!

Glöm inte skicka med namn och kontaktuppgifter på den du nominerar.

Nominera gärna rätt fort då vi försöker få detta klart i tid till juni månads kommunfullmäktige.

Kallelse till extra insatt medlemsmöte

Tid: 12 juni 2019, Kl 18:00
Plats: Partilokalen Kanalgatan 46B

Härmed kallas du till ett extra medlemsmöte den 12 juni för att förätta fyllnadsval till posten som ersättare i socialnämnden.

Dagordning.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justerare tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Mötets behöriga utlysande
 7. Godkännande av dagordning
 8. Presentation av valberedningens förslag
 9. Fyllnadsval till socialnämnden
 10. Övriga frågor
 11. Mötets avslutande

Tack och välkomna!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen och valberedningen för Vänsterpartiet Skellefteå

Kopiera länk